Nawigacja
Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie technik geodeta
TECHNIK GEODETA

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik geodeta (311104)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;

2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;

3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;

5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;

6) wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.l);

PKZ(B.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik geodeta

Uczeń:

1) posługuje się jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych;

2) korzysta z układów współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii;

3) rozpoznaje znaki i symbole kartograficzne;

4) sporządza szkice geodezyjne;

5) obsługuje instrumenty geodezyjne i przyrządy pomiarowe;

6) wykonuje analitycznie obliczenia geodezyjne;

7) korzysta z geodezyjnych programów komputerowych;

8) posługuje się różnymi rodzajami map;

9) stosuje przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik geodeta opisane w części II:

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Uczeń:

1) korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;

3) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;

4) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;

5) ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;

6) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;

7) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;

8) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;

9) oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;

10) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;

11) ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.

2. Opracowywanie map i profili terenu

Uczeń:

1) posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;

2) oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;

3) oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;

4) wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;

5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;

6) opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;

7) korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;

8) posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;

9) obsługuje urządzenia peryferyjne;

10) sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;

11) kompletuje dokumentację geodezyjną;

12) ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;

13) prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;

2) opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;

3) oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;

4) sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.

2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uczeń:

1) projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;

2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;

3) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;

4) wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;

5) prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

6) wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;

7) sporządza dokumentację wykonanych prac;

8) ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

Uczeń:

1) lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;

2) ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;

3) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;

4) oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;

5) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;

6) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń:

1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;

3) korzysta z danych katastru nieruchomości;

4) sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;

5) korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;

6) aktualizuje dane katastru nieruchomości;

7) ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.

2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

Uczeń:

1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;

2) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;

3) sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;

4) kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik geodeta powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania CAD/GIS (Computer Aided Design/System Informacji Geograficznej), stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, instrukcje i specyfikacje techniczne wykonywania prac geodezyjnych, dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, formularze: dzienników pomiarowych, dzienników obliczeń, szkiców polowych i opisów topograficznych, poglądowe arkusze mapy zasadniczej, map ewidencyjnych i topograficznych, dokumenty geodezyjne związane z ewidencją gruntów i budynków, zestaw przepisów prawa z dotyczących geodezji i kartografii;

2) pracownię geodezji, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, zestawy sprzętu i instrumentów geodezyjnych (jeden zestaw dla sześciu uczniów), obejmujące: urządzenie GPS, tachimetr elektroniczny ze statywem i podstawką, teodolit optyczny ze skalowym systemem odczytowym, niwelator samopoziomujący ze statywem, pryzmat pojedynczy w oprawie, tyczkę teleskopową do pryzmatu, cztery tyczki geodezyjne i stojaki do tyczek, węgielnicę z pionem sznurkowym, taśmę geodezyjną, ruletkę geodezyjną, dwie łaty niwelacyjne, dwie żabki niwelacyjne, szpilki geodezyjne (jedenaście szpilek i dwa kółka), pion sznurkowy, podziałkę transwersalną i przenośnik, dwa szkicowniki.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia praktycznego w formie ćwiczeń geodezyjnych, w zespołach 6 osobowych w wymiarze 12 tygodni. Ćwiczenia geodezyjne mogą być również organizowane w formie praktyki zawodowej z uwzględnieniem odpowiednich przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ujętych w ramowym planie nauczania dla technikum.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 2 tygodni (80 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

500 godz.

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

320 godz.

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

250 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 
 
TEST TEORETYCZNY WRZESIEŃ 2015
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Si3mankose
07/06/2018 01:16
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (kwalifikacja R.21) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 + klucz oceniania (nowy egzamin zawodowy) czy ktoś może mi powiedziec jak w tym egzaminie na Architekta wych
Minka2
06/06/2018 21:35
Policia12
06/06/2018 19:12
A.48 KTOŚ JUŻ PISAŁ ?
Si3mankose
06/06/2018 18:10
smiley
weronika1994
05/06/2018 20:27
czy jest tu ktos kto zdaje egzamin z opiekunki dzieciecej w tym roku
Ewcia1999
05/06/2018 17:39
Hejka smiley Kiedy macie Pierwsze Egzaminy A.18
z Technik Handlowiec ? smiley
jagodzianka555
05/06/2018 17:35
z.01 ktoś tu jest? smiley
Korecki77
05/06/2018 16:10
siema, zna ktos strone gdzie sa arkusze ? za czasów mojej nauki wszystko publikowało cke dzien po egzaminie ...
smiley
Kasia2812
05/06/2018 16:04
Hej smiley jest tu ktoś z weterynarii?
janusz wojnar
05/06/2018 15:32
sorry wiesz może kiedy i o której jest ten egzamin z-13
PAULAKOSTEK
05/06/2018 13:13
Pisze ktos praktyczny egzamin A.26 wcześniej niż 27 czerwca ?
Sheraton
03/06/2018 22:54
Hej smiley czy ktoś wie o której godzinie jest egzamin T12 26 czerwca ??
technfarm
02/06/2018 18:05
do 123technik
egzamin teoretyczny 19 czerwca o 12.00
agaz30
02/06/2018 14:50
z13 jaki temat padnie?
ArturQ
02/06/2018 13:35
Znajde gdzies rozwiazanie tego zadania przykladowego :
W budynku jednorodzinnym, nad parterem, ma być wykonany strop typu TERIVA 4,0/2 zgodnie z rys. 1,
zestawieniem stali oraz instrukcją montażu s
kanaszewska90
02/06/2018 12:27
edziakkk
02/06/2018 08:07
Czy jest gdzieś dostępny egzamin zawodowy praktyczny z października 2017 b33? Czy takiego w ogóle nie było ?
architekt1567
01/06/2018 16:15
smileysmiley
Kasia2812
01/06/2018 14:17
Jest ktos tu z weterynarii?
smiley
123technik
01/06/2018 00:10
Hej
Pytanie do zdających egzamin tech. farmaceutyczny
Kiedy macie egzamin pisemny? Dotarły do nas informacje ze są egzaminy w rożnych terminach tzn. tego samego dnia ale o innych godzinach